شرکت صنایع Bolaier ، محدود

نقطه توجه زمانی که کودکان بازی روروک مخصوص بچه ها را انجام می دهند

Jan 08, 2018

1. پوشیدن وسیله محافظتی مناسب.

کودکان به علت تعادل ضعیف، هنگام سوار شدن به یک روروک مخصوص بچه ها آسان است که سقوط کنند، پس مجموعه ای از ابزار محافظ سواری بسیار مهم است، به خصوص کلاه ایمنی، می تواند به طور موثر از سر کودک محافظت کند تا از آسیب جلوگیری شود.

2. سواری خوبی پیدا کنید

هنگامی که یک بچه روروک مخصوص بچه ها می رود، نمی تواند به مکان ای برسد که راحت و راحت باشد. به طور کلی، فضا بهترین است که هیچ پیاده روی وسیله نقلیه وجود ندارد.

3. همیشه فرزندان خود را تماشا کنید.

هنگامی که کودکان جوان کودکان روروک مخصوص بچه ها را سوار می کنند، والدین هنگامی که فرزند خود را در معرض دشواری می گذارند، گریه نکنند یا با دیگران گپ بزنند. به خصوص وقتی که به پایین می روید، خطرناک بودن آسان است.